Home BIZ News Miljoenen om impuls te geven aan Twentse arbeidsmarkt

Miljoenen om impuls te geven aan Twentse arbeidsmarkt

door Twentevisie
21 views

Twente kan beschikken over 14,5 miljoen euro om de Twentse arbeidsmarkt toekomstbestendiger te maken. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Twentse intersectorale mobiliteitsplan goedgekeurd dat is opgesteld en ingediend door WGV Zorg en Welzijn. Dat betekent dat de minister bereid is de financiële inzet van partijen uit de regio te verdubbelen. De ruim 7 miljoen euro die hij beschikbaar stelt, maakt het Twentse werkgevers mogelijk dit te ‘matchen’ met een evenredig bedrag om zo minimaal 1.300 mensen aan een (andere) baan te helpen.

Het is geld dat ze besteden om medewerkers geschikt te maken voor banen, of boventallige medewerkers te begeleiden naar ander werk. Doel is om tenminste 1.300 geslaagde ‘matches’ tot stand te brengen waarmee werkgevers kunnen voorzien in moeilijk vervulbare vacatures of om werkzoekenden via maatwerk te ondersteunen, begeleiden, scholen en bemiddelen naar werk. Dit vooral in beroepen waar een tekort is aan medewerkers. De Twente Board heeft zich, met de werkgeversvereniging van de sector zorg en welzijn als trekker, vol ingezet om met de verschillende partijen de subsidie op dit brede plan binnen te halen. De subsidietoezegging van Asscher betekent een belangrijke impuls voor de arbeidsmarktregio Twente.

Gerard Nederpelt, directeur van WGV Zorg en Welzijn: “Cruciaal in dit plan is vraagsturing. Dat wil zeggen dat de vacature leidend is en pas subsidie wordt vrijgemaakt voor een traject, als duidelijk is dat er aan het eind van dat traject ook een baan beschikbaar is. Het plan richt zich zowel op mensen die van werk-naar-werk begeleid kunnen worden in hetzelfde beroep, als op mensen die compleet moeten worden omgeschoold. Het biedt ook kansen voor mensen die al zonder werk zitten en vaak afhankelijk zijn van een uitkering. De helft van de scholings- en begeleidingskosten naar functies waaraan een tekort bestaat, kunnen uit dit plan gefinancierd worden. De andere helft moet van de bedrijven komen.” Het brede Twentse plan ondersteunt werkgevers in de match op lastig te vervullen vacatures. Bijvoorbeeld van bedrijven die moeten krimpen naar bedrijven in sectoren die juist groeien en de juiste mensen niet kunnen vinden, of daar waar het type functies verandert door onder andere technische ontwikkelingen. Het plan geeft ook extra mogelijkheden voor UWV, gemeenten en onderwijsinstellingen om respectievelijk mensen met een uitkering en schoolverlaters aan werk te helpen.

Over de grens
Bij het begeleiden van mensen naar (nieuwe) werkgevers wordt ook over de grens gekeken. Twente is al langer bezig om werkzoekenden aan de slag te krijgen in Duitsland. Daar is minder werkloosheid en zijn meer vacatures. Dit plan biedt bijvoorbeeld ruimte om een deel van de kosten van een diplomawaardering te betalen, terwijl ook een cursus Duits voor degenen die in Duitsland aan de slag gaan subsidiabel is. Ook het organiseren van banenmarkten, zoals die in Hengelo op 29 oktober jl. waar een aantal Duitse werkgevers hun vacatures presenteerden, past hierbinnen. Het bijzondere van dit Twentse plan is dan ook dat het niet alleen binnen de regio zelf breed gedragen wordt, maar dat ook een aantal Duitse samenwerkingspartners eraan deelnemen.

Uitvoering
De looptijd van het plan is 2 jaar. In de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de kennis en activiteiten van de bestaande organisaties van de Twentse overheden, onderwijsinstellingen, werkgevers en werknemersorganisaties. Het zijn ook vele Twentse organisaties die zich financieel garant stellen hebben gesteld voor het plan: Regio Twente / Twentse gemeenten, provincie Overijssel, ROC van Twente en WGV Zorg en Welzijn namens de Twentse werkgevers.

Twente Board
Via het actieplan Twente Werkt! stimuleert en initieert de Twente Board oplossingen die moeten leiden tot banengroei vanuit een nauwe samenwerking tussen  ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden. De investering  via dit brede intersectorale mobiliteitsplan in de arbeidsmarktregio Twente is een belangrijke economische impuls voor de regio. Het draagt ook bij een betere verbinding tussen de onderkant en bovenkant van de arbeidsmarkt.

Gerelateerde artikelen

X