Home TWV-news Ontwerp bestemmingsplan VTE voor ter visielegging vrijgegeven

Ontwerp bestemmingsplan VTE voor ter visielegging vrijgegeven

door Twentevisie
47 views

Op 25 mei heeft B&W het ontwerp bestemmingsplan “Voormalige Vliegbasis Twenthe-Midden 2021” voor ter visielegging vrijgegeven. Dit plan past binnen de eerder vastgestelde gemeentelijke en provinciale kaders. Grootste wijziging is dat in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan de stikstofdispositie op nul uitkomt. Daarnaast zijn er aanpassingen doorgevoerd omdat VTE (Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie) heeft aangegeven met minder ontwikkelruimte toe te kunnen. Dit heeft gunstige effecten voor het milieu en de omgeving. Gelijktijdig worden ook de ontwerp omgevingsvergunning voor de activiteit milieu en het ontwerp verkeersbesluit ter inzage gelegd. Ook het ontwerp van de provinciale vergunning op grond van de Wet natuurbescherming wordt in het kader van de coördinatie gelijktijdig ter inzage gelegd. Van 3 juni 2021 tot en met 14 juli 2021 kunnen zienswijzen worden ingediend.

In 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Voormalige Vliegbasis Twenthe – Midden vastgesteld. De Raad van State heeft in 2019 alle bestemmingsplannen in Nederland vernietigd die waren gebaseerd op basis van de landelijke regeling Programma Aanpak Stikstof (PAS). Ook het bestemmingsplan Midden was op de PAS gebaseerd.

Het nieuwe bestemmingsplan gaat over de nieuwe natuur van circa 135 hectare, circa 50 hectare evenemententerrein en de bestaande radarinstallatie van defensie. Voor het planologisch mogelijk maken van deze ontwikkeling is een aantal publiekrechtelijke procedures nodig. Dit zijn via de gemeente als bevoegd gezag het bestemmingsplan voor het hele gebied, de omgevingsvergunning milieu voor het evenemententerrein en een verkeersbesluit voor de afwikkeling van het verkeer van en naar het evenemententerrein. Via de provincie Overijssel als bevoegd gezag loopt een aanvraag vergunning op basis van de Wet Natuurbescherming, aangevraagd door de exploitant van het evenemententerrein.

Coördinatiebesluit
De gemeenteraad heeft op 28 september 2020 besloten om de procedures voor het bestemmingsplan te coördineren. Door dit coördinatiebesluit worden alle ontwerpbesluiten gelijktijdig ter inzage gelegd. Het college van B&W heeft nu besloten om het ontwerp bestemmingplan, ontwerpbesluit omgevingsvergunning milieu en het ontwerp verkeersbesluit gecoördineerd ter inzage te leggen. Ook het ontwerp van de provinciale vergunning op grond van de Wet natuurbescherming wordt in het kader van de coördinatie gelijktijdig ter inzage gelegd. Iedereen kan zijn of haar zienswijzen op de ontwerpen kenbaar maken.

Stikstofdepositie op nul
De stikstofdepositie komt in het huidige ontwerp bestemmingsplan op nul uit. De maatregelen  die dit mogelijk maken zijn:

  • Externe saldering door het opkopen van zogenaamde stikstofrechten door de exploitant van het evenemententerrein  van een locatie aan de Roolvinkweg;
  • het ontlasten van natura 2000 gebied Lonnekermeer door het verkeer van en naar het evenemententerrein naar de provinciale weg N733 te leiden (via de Oude Deventerweg en niet via de Vliegveldweg). Hiervoor is het verkeersbesluit nodig dat gelijktijdig ter visie wordt gelegd.

Belangrijkste wijzigingen tov 2018
De afgelopen jaren heeft VTE al een groot aantal evenementen georganiseerd met regionale en nationale aantrekkingskracht. Door deze ervaringen heeft VTE laten weten met minder ontwikkelruimte te kunnen volstaan. Het bebouwingoppervlak en bouwhoogte worden verkleind en de mogelijkheden voor automotive worden beperkt.

Vooroverleggen
In 2020 zijn er vooroverleggen geweest met 20 instanties over de Nota van uitgangspunten die de uitgangspunten weergeeft voor het nieuwe bestemmingsplan. Dit heeft niet geleid tot grote inhoudelijke wijzigingen. Met de Stichting Lonnekerberg en omgeving en Stichting Lonnekerland en de Natuur en Milieuraad Enschede is regelmatig overleg gevoerd over de inhoud van de beoogde activiteiten zoals genoemd in de Nota van uitgangspunten. Het (ontwerp) bestemmingsplan is de planologische vertaling van de activiteiten uit de Nota van uitgangspunten. De laatste versie van het ontwerp bestemmingsplan kon helaas niet voor de tervisielegging worden gedeeld met deze organisaties door het laat beschikbaar komen van de resultaten van benodigde aanvullende onderzoeken. De Dorpsraad Lonneker wordt nader geïnformeerd over de voorgenomen verkeermaatregelen.

Het ontwerp bestemmingsplan Midden, de ontwerp omgevingsvergunning voor de activiteit milieu en ontwerp verkeersbesluit worden ook geplaatst op www.enschede.nl/bestemmingsplan-midden. Daar staat ook hoe een zienswijze in te dienen.

Infographic Bestemmingsplan Midden

Foto: luchtvaartnieuws.nl

Gerelateerde artikelen

X