Home Column Schenken, of toch niet?

Schenken, of toch niet?

door Twentevisie
24 views
Sinds 1 oktober 2013 is het mogelijk om € 100.000 belastingvrij te schenken als het bedrag wordt aangewend voor een eigen woning. De maatregel vormt een onderdeel van het Belastingplan 2014 en heeft tot doel de woningmarkt een impuls te geven. Een uitgelezen kans om uw kind te helpen, uw Box III belasting te verlagen en een – mogelijke – hoge eigen bijdrage voor de AWBZ te voorkomen. Of toch niet?

Schenkbelasting eigen woning

Het Belastingplan 2014 omvat een voorstel de bestaande vrijstelling van schenkbelasting voor de eigen woning tijdelijk – tot 31 december 2014 – te verruimen tot een bedrag van € 100.000 zonder de beperking van familierelatie en leeftijd van de verkrijger.
Vooruitlopend op de wetswijziging heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat deze verruiming nu al kan worden toegepast. Deze schenking moet verband houden met de schenking van een eigen woning, verwerving of verbouwing van een eigen woning of de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning. De verkrijger moet het geschonken bedrag binnen 3 jaar voor dit doel aanwenden.
Ouders die de hoge vrijstelling reeds eerder – tot het maximale bedrag van € 51.407 – hebben benut voor een schenking aan een kind, kunnen het verschil met de nieuwe hogere vrijstelling alsnog belastingvrij schenken, onder de hiervoor genoemde voorwaarden. Voor schenkingen door derden geldt dit vereiste niet.

Aflossing restschuld

De hoge vrijstelling gaat ook gelden voor een schenking die aangewend wordt voor de aflossing van een restschuld, zijnde de schuld die resteert na de verkoop van een woning met verlies. Het gaat hierbij echter alleen om een restschuld die is ontstaan op of na 29 oktober 2012, zijnde een restschuld waarover – tijdelijk – renteaftrek mogelijk is. Het besluit betreft alleen de periode tot eind 2013. Voor een dergelijke schenking in 2014 geldt als voorwaarde dat het Belastingplan 2014 is aangenomen.

Boetevrij aflossen?

Voor de verkrijger van de schenking zijn er verschillende punten van aandacht. Kan de eigenwoningschuld bijvoorbeeld boetevrij bij de bank worden afgelost? Een aantal banken heeft aangegeven dat een dergelijke aflossing boetevrij is. Andere banken staan boetevrije aflossing toe voor zover de hypotheek ‘onder water staat’. Het is verstandig hierover eerst bij de bank te informeren teneinde een vervelende verrassing te voorkomen.

Eigen bijdrage AWBZ

Veel ouders vrezen dat zij moeten interen op hun vermogen door de hoge eigen bijdrage voor de AWBZ – maximaal € 2.189,20 per maand – indien zij worden opgenomen in een AWBZ-instelling. Voor de kinderen blijft er dan minder over. Door tijdig te schenken zou dit kunnen worden voorkomen. Van belang hierbij is echter eerst vast te stellen welk gedeelte van het verzamelinkomen wordt bepaald door de inkomsten uit pensioen en AOW. Pas dan valt met zekerheid te zeggen wat de invloed is van het doen van schenkingen op de hoogte van de eigen bijdrage voor de AWBZ.

Voorwaarden door de schenker

Door een schenker kunnen diverse voorwaarden gesteld worden aan de schenking. Bijvoorbeeld dat de schenking alleen bestemd is voor de verkrijger en niet diens partner, opdat de waarde van de schenking ingeval van echtscheiding voorbehouden blijft aan de verkrijger. In een – notariële – akte kunnen dergelijke voorwaarden nader worden vastgelegd.
Kortom, de nieuwe maatregel op het gebied van schenken geeft de nodige mogelijkheden, maar kent ook zeker keerzijden. Goede oriëntatie geeft ook hier een afgewogen beslissing.

Reageren?

Mail de auteur henry.vanhalen@kienhuishoving.nl. Of laat hieronder een reactie achter!
Door: Mr. H.W. (Henry) van Halen, notaris Personen- en Familierecht / Estateplanning bij KienhuisHoving advocaten en notarissen.

Gerelateerde artikelen

X