Home BIZ News Sectorplan Twente succesvol afgesloten met 1312 plaatsingen

Sectorplan Twente succesvol afgesloten met 1312 plaatsingen

door Twentevisie
21 views

Eind februari 2019 is het Sectorplan Twente Werkt na ruim 2,5 jaar afgesloten. Er zijn 1312 mensen
geplaatst, waarmee de doelstelling om 1300 vacatures in kansrijke sectoren te vervullen is behaald.
Het plan was bedoeld om de overstap van krimpsectoren naar groeisectoren op de arbeidsmarkt te
vergemakkelijken. Actieve bemiddeling bij werk-naar-werk trajecten en scholing naar kansrijke
sectoren vormden de kern van dit plan. De ervaringen hiermee zijn positief en dragen weer bij aan
verdere samenwerking in de arbeidsmarktregio zoals bijvoorbeeld in het recent gestarte Twents

Fonds voor Vakmanschap.
“Met het intersectoraal mobiliteitsplan hebben we goed in kunnen spelen op veranderingen op de Twentse
arbeidsmarkt”, stelt John van der Vegt, lid van de Twente Board. “In het begin waren er nog de nodige
bedrijven die door de economische crisis medewerkers moesten laten gaan die op zoek moesten naar
ander werk. Later kantelde de markt en hebben we ons veel meer gericht op de bemiddeling en scholing
van werkloos-werkzoekenden naar de groeiende vraag, bijvoorbeeld in de technische sector in Twente”.
Voormalig projectleider van het Sectorplan Twente Werkt, Albert de Vries voegt daaraan toe: “43% van de
plaatsingen zijn mensen die begeleid zijn van werk naar werk en 57% van werkeloosheid naar werk. In
totaal hebben meer dan 150 bedrijven geprofiteerd. 472 mensen werden geplaatst in technische functies;
262 werden bemiddeld naar de sector transport en logistiek; 184 plaatsingen werden gerealiseerd in de
sector zorg en welzijn. Ook de bouw wist met 144 plaatsingen te profiteren. Zo’n 150 mensen werden
bemiddeld naar Duitsland”.

Inzet subsidiebudget
Met de realisering van 1312 plaatsingen in kansrijke beroepen is een bedrag van iets meer dan 3 miljoen
euro aan subsidiabele kosten gemoeid (de subsidie bedraagt 50%). Het ging daarbij om de inzet van
arbeidsmakelaars en de kosten voor scholing en begeleiding van deelnemers. Dat betekent dat slechts een
deel van het totaal beschikbare subsidiebudget van 6,8 miljoen euro is ingezet. Dat er maar een kwart van
het beschikbare budget is gebruikt komt deels omdat de opleidingskosten per deelnemer lager zijn
uitgevallen. Tevens is er nauwelijks sprake geweest van verletkosten omdat veel deelnemers met behoud
van uitkering konden worden geschoold of direct in dienst traden van de nieuwe werkgever. Het bleek
bovendien niet nodig te zijn vanuit het project een bijdrage beschikbaar te stellen voor scholingskosten in
Duitsland. Hiervoor waren in Duitsland ook eigen gelden beschikbaar. De cofinanciering van de kosten van
dit project kwam van de deelnemende werkgevers en een aantal samenwerkingspartners.

Looptijd sectorplan
Het Twentse sectorplan is in februari 2016 van start gegaan. Na een wat langere aanloopperiode die werd
benut om het plan onder de aandacht te krijgen van werkgevers, kon in oktober van dat jaar, tijdens een
werkbezoek van de minister van Sociale Zaken aan de regio, de 100e plaatsing worden gevierd. Mede
door het economisch herstel is het aantal plaatsingen in het tweede jaar sterk opgelopen en is besloten de
looptijd met een half jaar te verlengen. In totaal zijn daardoor 1312 mensen vanuit (eindig) werk of vanuit
een uitkering begeleid en geschoold naar werk in kansrijke beroepen en sectoren.

Impuls voor arbeidsmarktregio
Het intersectoraal mobiliteitsplan Twente is opgezet als een samenwerkingsinitiatief tussen werkgevers-
en werknemersorganisaties, gemeenten en provincie, kennisinstellingen, Werkplein Twente en de Twente
Board. WGV Zorg en Welzijn trad op verzoek van de partners op als hoofdaanvrager en projecttrekker. De
werkgeversvereniging heeft tevens zorggedragen voor de controle- en projectverantwoording. Binnen één
week na indiening van de eindrapportage werd het formele akkoord van het Ministerie van SZW ontvangen
en kon het project ook financieel worden afgerond.

Gerelateerde artikelen

X