Home BIZ News Alle seinen op groen voor toekomst XL park

Alle seinen op groen voor toekomst XL park

door Twentevisie
102 views

Het bedrijventerrein XL Park in Almelo is opgericht om ruimte te bieden aan grote bedrijven (vanaf 2 hectare). Het Dagelijks Bestuur van XL Park, met daarin bestuurders van de Provincie en de gemeenten Almelo, Borne, Enschede en Hengelo, waren het daar al lange tijd over eens. Om dat te bereiken heeft het Dagelijks Bestuur nu de afspraken rondom XL Park financieel en inhoudelijk herijkt. Een voorstel daartoe hebben zij aan de betrokken gemeenteraden en de Staten gestuurd. “Alle seinen staan nu op groen om de ontwikkeling van XL positief tegemoet te zien”, aldus Michel Kotteman, voorzitter van het Dagelijks Bestuur.

De huidige afspraken volgen op de voorstellen uit december 2015. Toen stelde het Dagelijks Bestuur voor dat de Provincie een meerderheidsbelang zou krijgen. Dit voorstel kon echter op onvoldoende draagvlak rekenen. Het bestuur is daarop opnieuw aan het werk gegaan. “Ik ben zeer content met het resultaat dat we nu hebben bereikt”, aldus Kotteman.

Knelpunten weggenomen
“Het is ons gelukt om diverse knelpunten weg te nemen”, zegt Kotteman. “Ten eerste hebben we  overeenstemming bereikt met omwonenden. Daardoor kunnen we binnenkort beschikken over een aaneengesloten grondgebied. Ten tweede neemt de gemeente Almelo planologische obstakels weg, zodat beter tegemoetgekomen wordt aan de wensen van bedrijven: we kunnen de hele grote kavels waar XL voor is opgericht vanaf nu ook daadwerkelijk aanbieden, zonder belemmeringen voor potentiële investeerders. We merken dat er meer vragen uit de markt komen, met name uit de logistieke sector. Er wordt momenteel met meerdere partijen gesproken over mogelijke ontwikkelingen”.

Eurol en CTT kunnen bouwen
Voor bedrijven als Eurol en CTT, waarmee al overeenkomsten zijn gesloten, betekent de overeenstemming met de grondeigenaren dat ze met bouwen kunnen beginnen. De omgevingsvergunningen voor deze plannen waren al verleend en de bezwaarprocedures worden binnenkort gestopt, doordat er overeenstemming is bereikt met omwonenden.

Voorstel voor gezamenlijke investeringen in het XL Park
Bovendien ligt er nu een concreet voorstel aan de gemeenteraden en Provinciale Staten om gezamenlijk in het XL Park te investeren. Er komt € 12 miljoen beschikbaar om gezamenlijk extra investeringen te doen en met name om de werkgelegenheids- of duurzaamheidsambities een impuls te geven. Kotteman vindt het belangrijk om te melden dat daarbij geen wijziging optreedt in de bestuurlijke verhoudingen: “Ook bij de nieuwe afspraken blijven de gemeenten Hengelo, Enschede, Almelo en de Provincie elk voor 23% deelnemer en de gemeente Borne voor 8%”.

Meer slagkracht
Kotteman ziet de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein vol vertrouwen tegemoet: “Door dit pakket aan maatregelen krijgen we meer slagkracht en kunnen we beter inspelen op wensen en behoeftes van potentiële investeerders en ondernemers. Met dit XL Park nieuwe stijl leveren we een belangrijke bijdrage aan de economische structuur van onze regio”.

Het bestuur werkt de gemaakte afspraken op zeer korte termijn uit in een begroting die via de colleges aan de gemeenteraden en Provinciale Staten zal worden voorgelegd voor zienswijzen. Daarna beslist het Algemeen Bestuur van XL definitief over de nieuwe koers.

Gerelateerde artikelen

X