Home BIZ News TWENTE MOBIEL ‘Samenwerking met Twente Mobiel levert voor ondernemers écht voordelen op!’

TWENTE MOBIEL ‘Samenwerking met Twente Mobiel levert voor ondernemers écht voordelen op!’

door Twentevisie
175 views

In 2015 werd door het Rijk de ‘plus’ van de WGR-plus regeling afgehaald. In deze Wet worden gemeen-schappelijke regelingen getroffen tussen de openbare lichamen, gemeenten, provincies en waterschappen. Met het wegvallen van de ‘plus’ verloren de ‘plusregio’s’ hun Rijksbijdrage voor mobiliteit. Maar de behoefte, of liever noodzaak, bleef bestaan werkgevers te helpen bij hun mobiliteitsbeleid om te werken aan het verminderen van het aantal auto’s in de spits – het verbeteren van de mobiliteit – en de reductie van CO2. Om die reden heeft de provincie Overijssel het werk van Twente Mobiel opgepakt en verder voortgezet, als onderdeel van de Provincie en in samenwerking met het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur en Waterstaat.

Tekst | Anno Oude Engberink
Fotografie | Eric Brinkhorst

Twente Mobiel geeft werkgevers deskundig advies en ondersteunt bij het realiseren van acties en projecten. Het gezamenlijke doel is streven naar slimme en duurzame mobiliteit in de Twente.

Stuurgroep en projectteam
De uitvoering van projecten is in handen van het projectteam, dat verantwoording aflegt aan de stuurgroep. De voorzitter van de stuurgroep is Johan Coes, tevens eerste locoburgemeester en wethouder met onder andere de portefeuille Verkeer en Vervoer van de gemeente Wierden. “Als voorzitter en ambassadeur van Twente Mobiel zet ik mij er voor in dat onze regio bereikbaar is en blijft. Als je ’s ochtends en ’avonds de verkeersinformatie luistert, dan weet je dat er, gezien alle hardnekkig files, nog genoeg werk aan de winkel is. Met ons hele team, samen met de maatschappelijke partners, werken we hard aan oplossingen. En de resultaten mogen er zijn. Door voorlichting, advies, hulp en samenwerking worden mooie en effectieve projecten gerealiseerd.”

Mouwen extra opstropen
Over files gesproken, je zou denken dat de filedruk als gevolg van corona minder zou zijn geworden omdat er meer thuis wordt gewerkt. Coes: “Dat hadden we inderdaad verwacht, maar andere factoren blijken toch een rol te spelen bij dit probleem. We zien dat mensen, ook al is corona op zijn retour, minder geneigd zijn gebruik te maken van het openbaar vervoer en toch voor de auto kiezen. Daardoor is er ook een run ontstaan op tweedehands auto’s. Daarnaast hebben we weliswaar ontdekt dat we hybride kunnen werken, maar thuiswerken lukt niet voor iedereen en ook niet in alle branches; daarnaast is regelmatig bij elkaar zitten nu eenmaal erg waardevol. Al met al zou er wel eens een situatie kunnen ontstaan waarbij er in de spits meer en langere files zijn dan voor corona. En dus moeten we de mouwen extra opstropen.” Daarvoor is nog een belangrijke reden: “We bewegen nog steeds te weinig, overgewicht is in Nederland een serieus gezondheidsprobleem. Dat gegeven speelt altijd mee wanneer we bij bedrijven en overheden projecten initiëren die de mobiliteit in de regio verbeteren. Gelukkig zien steeds meer ondernemers en HR-medewerkers het belang van vitale werknemers in en ze willen daar ook naar handelen. En juist daarbij kan Twente Mobiel van dienst zijn. Met voorlichting, advies en eventueel financiële middelen in de vorm van vouchers. Omdat Twente Mobiel inmiddels een bekend fenomeen is, zoeken veel werkgevers of andere verantwoordelijke mensen in andere organisaties ons vaak op. Anderzijds benaderen mensen van ons projectteam hen ook; die verhouding is ongeveer fifty-fifty. We roepen bij het organiseren van voorlichtings- en adviesbijeenkomsten wel bewust op om dat zoveel mogelijk collectief te doen, bijvoorbeeld via werkgeverskringen of het parkmanagement van bedrijventerreinen. Dat werkt effectiever en mensen stimuleren elkaar op die manier. Het helpt ook wanneer er mensen bij zitten die al goede ervaringen hebben met Twente Mobiel.”


‘WE BEWEGEN NOG STEEDS TE WEINIG, OVERGEWICHT IS
IN NEDERLAND EEN SERIEUS GEZONDHEIDSPROBLEEM’


Veel geslaagde projecten
Een van de aansprekende projecten van Twente Mobiel is Fietsmaatje, een project dat al meerdere keren succesvol georganiseerd is. Coes: “Werknemers die normaal met de auto komen, kunnen deelnemen aan deze fietsactie en krijgen dan een financiële beloning per gefietste dag binnen een bepaalde actieperiode. Ze moeten dan wel aangemeld worden door een buddy – dat is iemand die al per fiets naar het werk gaat – of zelf naar zo’n fietsende collega zoeken. Zo stimuleren collega’s elkaar om op de fiets te komen. Een handige app registreert alles en berekent de uiteindelijke beloning. Een mooie actie dus; gezond, goed voor het milieu en leuk voor de portemonnee. Tijdens de coronaperiode is het project Fietsmaatjes verder ontwikkeld en aangepast, zodat we binnen de huidige mogelijkheden begin 2022 het project toch opnieuw kunnen starten.” Nouryon, voorheen Akzo Nobel, is een van de bedrijven die goede ervaringen heeft met Fietsmaatjes. “Dit project past goed binnen hun beleid waarbij vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en zorg om het milieu belangrijk zijn,” licht Coes toe. “Andersoortige projecten richten zich bijvoorbeeld op het thuiswerken van medewerkers. Zo zijn we samen opgetrokken met Twence, dat veel werk maakt van het thuiswerkbeleid en werknemers op allerlei manieren stimuleert en faciliteert. Nog een mooi en geslaagd project is de elektrische poolfietsactie. Hiervan hebben tien van onze partners gebruik gemaakt. Medewerkers van die partners konden een tijd lang een e-poolfiets uitproberen. Iedereen ervaarde de actie als positief en de partners hebben aan de pilot een vervolg gegeven. Een initiatief waar ik zelf bij was betreft Roetgerink in Enter. Veel medewerkers namen parkeerplaatsen in die bedoeld waren voor bezoekers en ze hadden daar geen goede oplossing voor. Daarom hebben ze een plan ontwikkeld waarbij een busje voor gezamenlijk vervoer van medewerkers een hoofdrol speelt. En zo zijn er meer mooie initiatieven te noemen; veel ervan staan op onze nieuwe website.” Twente Mobiel initieert ook aparte en stimulerende acties die bijdragen aan het verminderen van autogebruik tijdens spitsmomenten, het stimuleren van het fietsgebruik, het besparen van kosten en aan een betere gezondheid van medewerkers. Een voorbeeld is het voucher voor thuiswerkplannen, die goed is voor een subsidie die varieert van 3.000 tot 4.000 euro. Dat bedrag kan worden besteed aan de inzet van een deskundige die onder andere helpt bij beleids-, cultuur-, facilitair- en ICT- gerelateerde zaken en met begeleiding en expertise klaar staat om een thuiswerkplan te ontwikkelen.


ZES THEMA’S
De activiteiten van Twente Mobiel zijn gestoeld op zes thema’s.

 • Bereikbaarheid: bij de groeiende vraag naar mobiliteit en maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid de
  bestaande netwerken en vervoersmogelijkheden slimmer benutten.
 • Duurzaamheid: met het werken aan mobiliteitsbeleid een positieve invloed creëren op de duurzaamheid van de
  organisatie door vermindering van CO2-uitstoot en minder verspilling van grondstoffen.
 • Goed werkgeverschap: mobiliteit is hiervan een waardevol onderdeel, omdat het effect heeft op de gezondheid
  en vitaliteit van medewerkers, duurzaamheid, productiviteit en zelfs kostenbesparing.
 • Regelingen: maatwerkoplossingen, adviezen, stimulerende acties en campagnes en ondersteuning met financiële
  middelen (subsidies) en informeren over andere regelingen.
 • Thuiswerken: organisaties stimuleren werk te blijven maken van thuiswerken.
 • Vervoerkeuzes: stimuleren van alternatieven voor de auto ten behoeve van betere bereikbaarheid,
  duurzaamheid, vitalere medewerkers, kostenbesparing en goed werkgeverschap.

Werkwijze
Samenwerking met de partners – in beginsel alle bedrijven en andere organisaties in de regio Twente – kent een werkwijze in drie stappen: analyseren (de mogelijkheden in kaart brengen), actie (concrete acties en taakverdeling bepalen) en meten (resultaten in kaart brengen en eventuele verbeterpunten benoemen). Coes: “Gedurende het verloop van de samenwerkingen komen de partners erachter dat er voor de organisatie veel winst behaald kan worden met slimme en duurzame mobiliteit. Daarbij wordt gefocust op vragen als: hoe reizen uw medewerkers naar het werk?, hoe ziet uw wagenpark eruit?, is thuis werken mogelijk?, is uw HR-afdeling op de hoogte van de mogelijkheden?, enzovoort. Twente Mobiel helpt kostenloos om de mogelijkheden in kaart te brengen. Ik zou alle ondernemers in Twente die nog geen partner zijn willen oproepen om aan te sluiten. Samenwerking met Twente Mobiel is écht de moeite waard!”

Gerelateerde artikelen

X